Ολοκληρωμένες θέσεις εργασίας

Объявление

Данная информация представлена только на греческом языках

Читать далее


Tender No. 44/2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415...

Читать далее


Tender No. 42/2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του δημοτικού κέντρου τεχνών αποθήκες Παπαδάκη. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περι...

Читать далее


Тендеры 10/2021

Данная информация представлена только на греческом языках

Читать далее


Объявление

Данная информация представлена только на греческом языках

Читать далее


 

Τρέχουσες Κενές θέσεις