Ολοκληρωμένες θέσεις εργασίας

Announcement

This document is available in Greek language

Read More


Tender No. 44/2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415...

Read More


Tender No. 42/2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του δημοτικού κέντρου τεχνών αποθήκες Παπαδάκη. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περι...

Read More


Tender No. 10/2021

This document is available in Greek language

Read More


Announcement

This document is available in Greek language

Read More


 

Τρέχουσες Κενές θέσεις