Υπηρεσία Προσωπικού

Η Υπηρεσία Προσωπικού μεταξύ άλλων

  • Εφαρμόζει την καθορισμένη πολιτική και διαδικασίες διοίκησης προσωπικού του Δήμου καθώς και τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς.
  • Διεξάγει μελέτες και έρευνες, προβαίνει σε επισκοπήσεις προσωπικού και υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά με:
  • 1. Tη διαμόρφωση πολιτικής του Δήμου για θέματα εργατικών σχέσεων
  • 2. Tην αναγκαία στελέχωση για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, την εκπαίδευση και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων για αποδοτική απασχόληση.
  • Χειρίζεται εργατοϋπαλληλικά θέματα που προκύπτουν καθημερινά.
  • Ενημερώνει το προσωπικό για θέματα δικαιωμάτων, όπως άδειες, υπερωρίες, επιδόματα, οδοιπορικά.
  • Χειρίζεται τα παράπονα δημοτών αναφορικά με προσλήψεις και συμπεριφορά προσωπικού του Δήμου.
  • Εκπροσωπεί τον Δήμο στις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις.
  • Τηρεί Αρχείο Προσωπικού


Τηλέφωνα επικοινωνίας
25 88 43 32

Email
personneldep@limassolmunicipal.com.cy