Υγειονομείο

Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για

 • Υγειονομικό έλεγχο των υποστατικών παρασκευής τροφίμων και διάθεσης τροφίμων
 • Επίβλεψη της εφαρμογής Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων από πλευράς των επιχειρήσεων
 • Διενέργεια δειγματοληψιών τροφίμων όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τα εκάστοτε Εθνικά Προγράμματα Δειγματοληψιών.
 • Καθαρισμός ανοικτών χώρων, οικοπέδων, περισυλλογή αυτοκινήτων σε ακινησία
 • Ψεκασμοί
 • Καταγραφή σκύλων
 • Εξέτασης παραπόνων
 • Θέματα Υγιεινής του Περιβάλλοντος και οχληριών.
 • Λήψη δικαστικών μέτρων για τις περιπτώσεις παραβίασης των Νόμων και κανονισμών τόσον για θέματα των τροφίμων όσον και για τα θέματα οχληριών.
 • Υγειονομική διαφώτιση του κοινού
 • Διερεύνηση παραπόνων
 • Καταπολέμηση εντόμων και εκστρατείες κατά της ποντίκας
 • Έλεγχος της ηχορύπανσης στα κέντρα αναψυχής
 • Καθαριότητα της πόλης (κλαδέματα – άχρηστα αντικείμενα)
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω των οποίων εξασφαλίστηκαν Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
 • Παροχή δωρεάν Ενεργειακών Ελέγχων σε σπίτια της πόλης, δίνοντας απλές συμβουλές για μείωση της κατανάλωση του ρεύματος
 • Επισκέψεις για ενημέρωση των σχολείων της πόλης για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας

Πληρωμές γίνονται στα γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

στη διεύθυνση
Γωνία Γιάγκου Ποταμίτη και Σαριπόλου

Ώρες Λειτουργίας: 

Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30 και Παρασκευή 8:00-13:00 για:

 • Πληρωμή καθαρισμού οικοπέδων
 • Πληρωμή αδειών κατοχής σκύλων
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας
 • Πληρωμή για έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών

Τηλέφωνo επικοινωνίας κεντρικού γραφείου
25 88 45 90

Fax
25 88 45 81

Γραφεία Υγειονομείου στην Αγία Φύλα 
Τηλέφωνo: 25770620

Γραφεία Υγειονομείου στο Ζακάκι 
Τηλέφωνo: 25716236


Οδηγίες


Οδηγίες για καταπολέμηση κουνουπιών
Οδηγίες για καταπολέμηση τρωκτικών
Κανόνες Υγιεινής
Οδηγίες για συλλογή περιττωμάτων σκύλων
Οδηγίες για φροντίδα σκύλων