Τρέχουσες Προσφορές

Προσφορά αρ.46/2020 - «Διαμόρφωση Αθλητικού Πολυχώρου στην Αγία Φύλα στην Λεμεσό». (Ημερ. Λήξης 24.6.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Αθλητικού Πολυχώρου στην Αγία Φύλα στην Λεμεσό». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότε...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.31/2020 - παροχή υπηρεσιών για κλάδεμα φυτικού υλικού σε δρόμους και άλλους χώρους πρασίνου /πλατείες (Ημερ. Λήξης 29.6.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για κλάδεμα φυτικού υλικού σε δρόμους και άλλους χώρους πρασίνου /πλατείες. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.30/2020 - παροχή υπηρεσιών για συντήρηση /καλλιεργητικές φροντίδες φυτικού υλικού, αρδευτικού δικτύου, εξοπλισμού, καθαριότητα, αντικαταστάσεις και άλλες εργασίες σε χώρους πρασίνου (Ημερ. Λήξης 29.6.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για συντήρηση /καλλιεργητικές φροντίδες φυτικού υλικού, αρδευτικού δικτύου, εξοπλισμού, καθαριότητα, αντικαταστάσεις και άλλες εργασίες σε χώρους πρασίνου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύ...

Περισσότερα