Τμήμα Γραμματείας

Τμήμα Γραμματείας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Δήμου.

Μέσω αυτής προωθούνται τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων οι οποίες στη συνέχεια διοχετεύονται στα αρμόδια Τμήματα για υλοποίηση.

Ταυτόχρονα υποβοηθά το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη των αποφάσεών του, παρέχοντας του στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγει από τα άλλα Τμήματα ή /και άλλες πηγές αφού προηγουμένως τα μελετήσει και τα επεξεργαστεί κατάλληλα.

Αποτελεί το συντονιστικό όργανο μέσω του οποίου κινείται ο μηχανισμός λειτουργίας όλων των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Δήμου για εκτέλεση οποιονδήποτε έργων και δράσεων του Δήμου.

Τέλος το Τμήμα Γραμματείας είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Δήμου Λεμεσού.


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25884300
Fax:
25365497
Email:
admin@limassolmunicipal.com.cy