Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.57/2019 - προμήθεια φόρτωση ή/και μεταφορά ή/και εκφόρτωση αδρανών υλικών

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια φόρτωση ή/και μεταφορά ή/και εκφόρτωση αδρανών υλικών. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τη...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.53/2019 - προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ). Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προ...

Περισσότερα