Πεζόδρομος, Δευτερεύουσα πορεία

Νέος αναβαθμισμένος γραμμικός πεζόδρομος χωροθετημένος παράλληλα με τη θάλασσα