Οπτική και Λειτουργική Σύνδεση

Οπτική και λειτουργική σύνδεση του ποταμού με τις οικιστικές περιοχές δια μέσου των οποίων διέρχεται.

book