Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ. 53/2018 παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου «Κέντρο καινοτομίας /επιχειρηματικότητας στη Λεμεσό».

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου «Κέντρο καινοτομίας /επιχειρηματικότητας στη Λεμεσό». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική δ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 35/2018 - Παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για την ετοιμασία μελέτης βιωσιμότητας για προμήθεια, εγκατάσταση, εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης των δημοτικών οργανωμένων και παρόδιων χώρων στάθμευσης με σύστημα αυτοχρηματοδότησης (ΒΟΤ)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για την ετοιμασία μελέτης βιωσιμότητας για προμήθεια, εγκατάσταση, εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης των δημοτικών οργανωμένων και παρόδιων χώρων στάθμευσης με σύστημα αυτοχρηματοδότησης (ΒΟΤ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 55/2018 - Παροχή υπηρεσιών για εγκατάσταση πλήρες ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για εγκατάσταση πλήρες ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 49/2018 - Παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά  μέχρι την προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 56/2018 - Παροχή υπηρεσιών για κατασκευή/ενοικίαση λυόμενων περιπτέρων γραφείων, καβών κρασιού για τη Γιορτή του Κρασιού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για κατασκευή/ενοικίαση λυόμενων περιπτέρων γραφείων, καβών κρασιού για τη Γιορτή του Κρασιού.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement...

Περισσότερα