Διαγωνισμός αρ.90/2021 - παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων (Ημερ. Λήξης 3.12.21)

9-11-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι 03/12/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.