Διαγωνισμός αρ.48/2021 - παροχή υπηρεσιών για εκτύπωση έξι (6) τευχών του ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Λεμεσού «Εν Οίκω»

9-06-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για εκτύπωση έξι (6) τευχών του ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Λεμεσού «Εν Οίκω».

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 28/06/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.