Πρόσληψη Εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στο Δήμο Λεμεσού

26-10-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει  ότι  πιθανόν να προκύψουν ανάγκες  για  απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στον Δήμο για τα έργα που δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Εθνικά Ταμεία.

 

ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ/ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  (μέχρι 3 άτομα).

(ΚΛ. Α2 - ετήσιος βασικός €13.598 ή €15.143 ανάλογα με τα προσόντα)     

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Τεχνικού Βοηθού Δομικών  Έργων.

(β) Αποδεδειγμένη διετής (2)  πείρα στην παρακολούθηση έργων  πολιτικής μηχανικής.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

(δ) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Συμμετέχει στην ομάδα επίβλεψης των Έργων υπό την καθοδήγηση του ανώτερου προσωπικού

(β) Εκτελεί και ελέγχει μετρήσεις επιτόπου κατά την κατασκευή του έργου αναλόγως των αναγκών .

(γ) Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών υπό την καθοδήγηση του ανώτερου προσωπικού του έργου, καταγράφει την  εκτελεσθείσα εργασία αναλόγως των αναγκών, ελέγχει την ποιότητα των εργασιών κ.α

(ε) Συνεργάζεται με την ομάδα επίβλεψης των έργων και άλλους εξωτερικούς συμβούλους του Δήμου σε όλα τα στάδια των έργων όπου κρίνεται απαραίτητο για την ολοκληρωμένη αποπεράτωση τους.

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

  

3 Μοριοδότηση:

α/α

Προσόντα / Πείρα / Συνέντευξη

Μονάδες

Παρατηρήσεις

1.

Βαθμός Απολυτηρίου

1 - 3

Άριστα 3 μονάδες

Λίαν Καλώς 2 μονάδες

Καλώς 1 μονάδα 

2.

Αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πτυχίο  από διετή ή τριετή σχολή ή Πανεπιστήμιο για τεχνικούς / πολιτικούς μηχανικούς

2 - 4

Διετής σχολή 2 μονάδες

Τριετής σχολή 3 μονάδες

Πτυχίο Πανεπιστημίου  4 μονάδες

3.

Πείρα επιπλέον της απαιτούμενης διετούς   σχετικά με τα καθήκοντα

1 – 4

1 μονάδα για κάθε συμπληρωμένη διετία με μέγιστο τα 8 χρόνια δηλαδή 4 μονάδες

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας  για τον καθορισμό προτεραιότητας θα λαμβάνονται υπόψη αρχικά τα  πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα και  σε περίπτωση ισοβαθμίας και  στα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα θα λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη πείρα.

 

-----------------------

 

1. Ο Δήμος ακολουθεί κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στον Νόμο 70(Ι)/2016 που αφορά την διαδικασία πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στην Δημόσια Υπηρεσία.

2. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου  2022, οπότε η σύμβαση απασχόλησης τερματίζεται αυτοδικαίως  ή για μικρότερη περίοδο αν οι έκτακτες ανάγκες εκλείψουν ή το έργο ολοκληρωθεί πριν την λήξη της σύμβασης. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείπει ή που το έργο ολοκληρώνεται πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, ο Δήμος δύναται να τερματίσει τις υπηρεσίες του εργοδοτούμενου καθορισμένης διάρκειας οπότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου όσον  αναφορά την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης και την καταβλητέα αποζημίωση.  

4. Οι αιτήσεις  πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο το οποίο βρίσκεται στο τέλος της σελίδας και να παραδοθεί είτε ιδιοχείρως έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας,  Δήμος Λεμεσού, Τ.Θ. 50089, 3600 Λεμεσός το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, 2018 και ώρα 14.00.

5. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσεις γλωσσών κ.α). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει την θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα / έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά του στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και τον ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε η πείρα  να τεκμηριώνεται επαρκώς. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25884332. 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ