Προσφορά αρ.92/2020 - παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία έκδοσης έξι τευχών του ενημερωτικού εντύπου ‘Εν Οικω’ (Ημερ. Λήξης 11.12.2020)

18-11-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία έκδοσης έξι τευχών του ενημερωτικού εντύπου ‘Εν Οικω’.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.