Προσφορά αρ.81/2020 - παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση ακουστικής μελέτης που αφορά τη λειτορυγία της εταιρείας Eurogate στο νέο λιμάνι Λεμεσού. (Ημερ. Λήξης 23.10.2020)

8-10-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση ακουστικής μελέτης που αφορά τη λειτορυγία της εταιρείας Eurogate στο νέο λιμάνι Λεμεσού.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.