Προσφορά αρ.77/2020 - παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή αποβλήτων του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 6.11.2020)

14-10-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή αποβλήτων του Δήμου Λεμεσού.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.