Προσφορά αρ.76/2020 - προμήθεια και συντήρηση δυο αυτοκινούμενων σαρώθρων με κάδο ωφέλιμου όγκου 4-5 κμ. (Ημερ. Λήξης 13.11.2020)

14-10-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια και συντήρηση δυο αυτοκινούμενων σαρώθρων με κάδο ωφέλιμου όγκου 4-5 κμ.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.