Προσφορά αρ.74/2020 - Έργο διαμόρφωσης αθλητικού πολυχώρου στην Αγία Φύλα (Ημερ. Λήξης 20.11.2020)

16-10-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωση αθλητικού πολυχώρου στην Αγία Φύλα.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.