Προσφορά αρ.54/2020 προμήθεια, φόρτωση ή/και μεταφορά ή/και εκφόρτωση αδρανών υλικών (Ημερ. Λήξης 18.9.2020)

25-08-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια, φόρτωση ή/και μεταφορά ή/και εκφόρτωση αδρανών υλικών.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.