Προσφορά αρ.49/2020 - παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση μηχανήματων για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος (Ημερ. Λήξης 18.9.2020)

25-08-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση μηχανήματων για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.