Προσφορά αρ.40/2020 - εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Λεμεσό». (Ημερ. Λήξης 5.6.2020)

14-05-2020

Ο Δήμος Λεμεσού  ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Λεμεσό».

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι