Προσφορά αρ.39/2019

12-04-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ενοικίαση φορτηγών /τροχοφόρου εκσκαφέα (ντίκερ)/ καδενοφόρου εκσκαφέα για καθαρισμό και απομάκρυνση αχρήστων υλικών από δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς χώρους.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 3η Μαΐου  2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.