Προσφορά αρ.29/2019 - παροχή υπηρεσιών για ομαδική ασφάλεια ζωής ύψους €50.000 για περίοδο δύο χρόνων

11-04-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για ομαδική ασφάλεια ζωής ύψους €50.000 για περίοδο δύο χρόνων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 3η Μαΐου  2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.