Προσφορά αρ.12/2021 - παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση τεχνιτών λιμνών και σιντριβανιών (Ημερ. Λήξης 1.3.2021)

1-02-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση τεχνιτών λιμνών και σιντριβανιών.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.