Προσφορά αρ.11/2021 - ενοικίαση φορτηγών (tipper) /τροχοφόρου εκσκαφέα (digger) /καδενοφόρου εκσκαφέα για καθαρισμό ή/και απομάκρυνση αχρήστων υλικών από δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς χώρους (Ημερ. Λήξης 22.2.2021)

1-02-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ενοικίαση φορτηγών (tipper) /τροχοφόρου εκσκαφέα (digger) /καδενοφόρου εκσκαφέα για καθαρισμό ή/και απομάκρυνση αχρήστων υλικών από δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς χώρους.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.