Προσφορά αρ. 89/2018 προμήθεια οικιακών καδών

4-12-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια 220 οικιακών καδών απορριμμάτων χωρητικότητας 240LT και 220 οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 220LT και ανακυκλώσιμων σάκων. 

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι της 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.