Προσφορά αρ. 87/2018 προμήθεια ,τοποθέτηση εγκατάσταση κινητού ζυγιστικού μηχανήματος (συστήματος) και καταγραφή (ζύγιση) των οικιακών απορριμμάτων.

4-12-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια, τοποθέτηση εγκατάσταση κινητού ζυγιστικού μηχανήματος (συστήματος) και καταγραφή (ζύγιση)  των οικιακών απορριμμάτων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι της 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.