Προσφορά αρ. 24/2020 Δυναμικό Συστήμα Αγοράς για την προμήθεια και παράδοση ενός (1) έως οκτώ (8) απορριμματοφόρων

27-03-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει την δημιουργία ενός Δυναμικού Συστήματος Αγοράς (ΔΣΑ) για την προμήθεια και παράδοση ενός (1) έως οκτώ (8) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων.

Η συμμετοχή στη διαδικασία είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στα έγγραφα διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων  συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy στη σχετική σελίδα του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση και να μεταφορτώσουν τα έγγραφα του ΔΣΑ από το προσωπικό λογαριασμό τους ως οικονομικοί φορείς στο σύστημα eProcurement (απαιτήται εγγραφή). Μόλις συνδεθούν με τα διαπιστευτήριά τους, θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού, να υποβάλουν αίτημα για διευκρίνισεις και να υποβάλουν προσφορά.

Επίσης, τα έγγραφα του ΔΣΑ διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Έγγραφα ΔΣΑ