Προσφορά αρ. 12/2019 «Σύνδεση Υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων εκατέρωθεν του νέου λιμανιού Λεμεσού»

31-01-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Σύνδεση Υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων εκατέρωθεν του νέου λιμανιού Λεμεσού».

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.