Προκήρυξη κενής θέσης (1) Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας

13-12-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)  θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Λειτουργό Προσφορών).

Η θέση είναι πρώτου διορισμού ενώ η κλίμακα είναι Α8-10-11.

Στην  πιο πάνω κλίμακα  προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες και πρακτική.

Οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν σε γραπτή  και /ή  προφορική εξέταση.

Σύμφωνα  με το Νόμο περί Αξιολογήσεως Υποψηφίων 6(1)/98 ως έχει τροποποιηθεί, από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση ο τριπλάσιος αριθμός των κενών θέσεων θα κληθεί και σε προφορική εξέταση.

Η ημερομηνία, ο τόπος που θα γίνει η γραπτή εξέταση και λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της εξέτασης για το κάθε θέμα θα ανακοινωθούν αργότερα και θα γνωστοποιηθούν και με συστημένη ατομική επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες για την θέση από την Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου Λεμεσού είτε ηλεκτρονικά στο τέλος της παρούσας σελίδας. Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός  με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, 2020  και ώρα 14.00

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25884332 / 25884327.

Έντυπο για διορισμό

Σχέδιο Υπηρεσίας Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας

Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 27.6.2020