Ο Δήμος Λεμεσού ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή και Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον».

13-03-2020

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν ως προς την ορθή διαδικασία διαλογής των βιο-αποβλήτων που παράγονται σε διάφορους αστικούς χώρους (π.χ. πολυκατοικίες, εστιατόρια, επιχειρήσεις) με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση της διαδικασίας της κομποστοποίησης μέσω της χρήσης της κατάλληλης τεχνολογίας (Αυτόματου Μηχανικού Κομποστοποιητή – ΑΜΚ).

Πραγματοποιήθηκε πλήρης ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες ως προς την ορθή χρήση και λειτουργία του ΑΜΚ σε αστικό περιβάλλον. Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την κομποστοποίηση όπως για παράδειγμα τα πλεονεκτήματα της κομποστοποίησης, την κυκλική οικονομία, καλές πρακτικές χρήσης ΑΜΚ κ.α.

Το πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πράξη ACUA του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 στο οποίο ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει ως εταίρος.

Κύριος στόχος της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιο-αποβλήτων (π.χ. τρόφιμα, κλαδέματα) και επεξεργασία τους μέσω της εφαρμογής των ΑΜΚ σε αστικούς χώρους. Μέσω της τεχνολογίας αυτής, θα επιτευχθεί μείωση των οργανικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους κάδους, η προστασία του περιβάλλοντος και η υλοποίηση της οδηγίας 98/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την διαχείριση αποβλήτων.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν άτομα από τον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και δημοτικοί υπάλληλοι.