Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για φύτευση ,κλαδέματα και καλλιεργητικές φροντίδες φυτικού υλικού/άρδευση και συντήρηση αρδευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου.

4-06-2018

Προσφορά αρ.39/2018 -  Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για φύτευση ,κλαδέματα και καλλιεργητικές φροντίδες φυτικού υλικού/άρδευση και συντήρηση αρδευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι της 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.