Κενή θέση Διευθυντή για το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

18-06-2021

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η Εταιρεία Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λτδ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή για το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου,  διάρκειας τριών (3) ετών, ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης μέχρι  τρία (3) χρόνια.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Γενική διεύθυνση, οργάνωση, προγραμματισμός και εποπτεία των δραστηριοτήτων και του προσωπικού του Θεάτρου.
 • Υλοποίηση των στόχων και του στρατηγικού προγραμματισμού, όπως θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου καλλιτεχνικού προγράμματος στα πλαίσια των στόχων και σκοπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Προετοιμασία, οργάνωση και συντονισμός καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.
 • Υλοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τήρηση των πρακτικών και διεξαγωγή της αλληλογραφίας.
 • Υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την καλύτερη λειτουργία του θεάτρου.
 • Ανάληψη και εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων, όπως αυτά θα καθορίζονται κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στις Καλές Τέχνες ή Κοινωνικές Επιστήμες ή Πολιτιστικές/ Κλασσικές Σπουδές ή στη Διοίκηση ή στα Οικονομικά ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών, η μέλος του ΣΕΛΚ.
 • Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα σχετικά με το θέατρο και/ ή τις καλές τέχνες  και/ ή τη λογοτεχνική δημιουργία και/ ή τα πολιτιστικά δρώμενα.
 • Τριετής τουλάχιστον διοικητική εμπειρία σε υπεύθυνη θέση που έχει σχέση με πολιτιστικά δρώμενα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και  της Αγγλικής γλώσσας η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω των αποδεκτών τεκμηρίων ή εξετάσεων της Ε.Δ.Υ.
 • Οποιαδήποτε πρόσθετα προσόντα (ακαδημαϊκά, εμπειρία, ξένες γλώσσες, κλπ.) θα αξιολογηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα.

Απολαβές/ Ωφελήματα

Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός (gross) καθορίζεται σε € 42.900 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού (€3.300 x 13 μήνες).

Στον επιτυχόντα υποψήφιο θα προσφερθεί συμβόλαιο εργασίας πλήρους βάσεως με ευέλικτο ωράριο εργασίας λόγω της φύσεως των καθηκόντων της θέσης, τηρουμένων των διατάξεων του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου.

Γενικές πληροφορίες

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προφορικές συνεντεύξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο τίτλων σπουδών και άλλων απαιτούμενων προσόντων/ βεβαιώσεων κλπ. (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου Λεμεσού  έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός  με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Διευθυντή Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου Λεμεσού» το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου, 2021 και ώρα 14.00.  Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως  εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25-884332.