Επιβολή ετήσιων δικαιωμάτων επαγγελματικής άδειας σε νομικά πρόσωπα - 2η δημοσίευση

30-12-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2019, έχει εφαρμόσει τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου 111/1985 βάσει των άρθρων 104 και 105 και έχει αποφασίσει την επιβολή ετήσιων δικαιωμάτων επαγγελματικής άδειας σε νομικά πρόσωπα των οποίων το εγγεγραμμένο γραφείο ή/και η διαχείριση των εργασιών τους γίνεται από δικηγορικά ή/και λογιστικά/ελεγκτικά γραφεία ή/και γραφεία παροχής γραμματειακών υπηρεσιών, ως πιο κάτω:

  • Σε νομικά πρόσωπα που ασκούν εργασίες αυτόνομα, ετήσιο τέλος  €150,00
  • Σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε όμιλο εταιρειών, ετήσιο τέλος  €85,00 ανά νομικό πρόσωπο.
  • Σε αδρανή νομικά πρόσωπα (dormant εταιρείες), ετήσιο τέλος  €50,00

Πριν διαμορφώσει την πιο πάνω απόφαση, ο Δήμος Λεμεσού είχε διαβουλεύσεις με το ΕΒΕΛ, ΟΕΒ, CIPA, ΣΕΛΚ και το Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με  την Υπηρεσία Φόρων και Τελών του Δήμου Λεμεσού στο τηλέφωνο 25884400 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης taxesoffice@limassolmunicipal.com.cy

Το ετήσιο δικαίωμα επαγγελματικής άδειας είναι πληρωτέο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.