Διαγωνισμός αρ.75/2021 - παροχή υπηρεσιών για ασφαλιστικές καλύψεις του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 8.11.21)

10-10-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για ασφαλιστικές καλύψεις του Δήμου Λεμεσού.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415/456.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι της 08/11/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.