Διαγωνισμός αρ.33/2021 - παροχή υπηρεσιών σύμβουλων μελετητών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου "Ανακαίνιση διωρόφου διατηρητέου κτιρίου και διαμόρφωση πάρκου στην παραλιακή λεωφόρο" (Ημερ. Λήξης 16.7.21)

4-06-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλων μελετητών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου ‘Ανακαίνιση διωρόφου διατηρητέου κτιρίου και διαμόρφωση πάρκου στην παραλιακή λεωφόρο’.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.