Διαγωνισμός αρ.21/2021 - κατασκευή χώρου στάθμευσης και υπαίθριας αγοράς επί της οδού Γεώργιου Θυρώτου στη Λεμεσό (Ημερ. Λήξης 21.5.2021)

14-04-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου κατασκευή χώρου στάθμευσης και υπαίθριας αγοράς επί της οδού Γεώργιου Θυρώτου στη Λεμεσό.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 21 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.