Διαγωνισμός αρ.15/2021 - παραχώρηση άδειας χρήσης δημόσιου χώρου στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο (Μόλος) για πώληση τροφίμων (Ημερ. Λήξης 8.3.2021)

12-02-2021

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας χρήσης δημόσιου χώρου στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο (Μόλος) για πώληση τροφίμων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.