Ανακοίνωση για συνάντηση στο Δήμο Λεμεσού σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης σε ανάδοχο της ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου στην περιοχή Εναερίου τύπου Σχεδιασμός, Κατασκευής, Χρηματοδότησης Λειτουργίας και Μεταβίβασης (Design, Build, Finance, Operate and Transfer ‘D.B.F.O.T’).

28-01-2019

Ο Δήμος Λεμεσού καλεί ενδιαφερόμενους ανάδοχους για την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας του Δήμου στην περιοχή Εναερίου σε μορφή D.B.F.O.T («το Έργο»), σε συνάντηση για την παρουσίαση της προτιθέμενης ανάπτυξης, καθώς και της διαδικασίας ανάθεσης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων στις 25 Φεβρουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι η παρουσία των ενδιαφερόμενων στην εν λόγω συνάντηση θα εξασφαλιστεί κατόπιν λήψης πρόσκλησης η οποία θα αποστέλλεται εκ των προτέρων και ονομαστικά συνοδευόμενη από συνοπτική περιγραφή της επένδυσης (Teaser).

Η πρόσκληση θα αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ανάδοχους ή εκπρόσωπους τους, αφού εκδηλώσουν ενδιαφέρον και επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια, αποστέλλοντας στους συμβούλους του Δήμου Λεμεσού τις πληροφορίες που περιγράφονται πιο κάτω μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2019:

(email: mpapadopoulou@deloitte.com, imiltiadous@deloitte.com, τηλ. : +357 25 868606, φαξ: +357 25 868600, διεύθυνση: Μάξιμος Πλάζα, Μπλοκ 1, 3ος Όροφος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 213 CY-3030 Λεμεσός, Κύπρος)

1. Συνοπτική περιγραφή της Εταιρείας, των δραστηριοτήτων και εργασιών της.

2. Οικονομικά κριτήρια:

  1. Έσοδα των 3ων τελευταίων οικονομικών ετών να υπερβαίνουν τα €30.000.000, και
  2. Καθαρά στοιχεία ενεργητικού (Net Assets) (δηλαδή Σύνολο Ενεργητικού μείον Σύνολο Παθητικού) να υπερβαίνει τα €20.000.000 κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Τα πιο πάνω οικονομικά κριτήρια θα εξεταστούν κατόπιν συμπλήρωσης και αποστολής του πιο κάτω πίνακα που θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετική βεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων υπογραμμένη από τους ελεγκτές της εταιρείας.

Οικονομικά δεδομένα

2017

2016

2015

Έσοδα ανά έτος (σε ΕΥΡΩ)

 

 

 

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού (Net assets) (σε ΕΥΡΩ)

 

 

 

3.  Κριτήρια σε σχέση με την εμπειρία της εταιρείας σε παρόμοια έργα:

  1. Περιγραφή παρόμοιων έργων για την κατασκευή και πώληση, ενοικίαση ή διαχείριση κτηρίων μεγέθους άνω των 5.000m2, και
  2. προσκόμιση στοιχείων που να υποστηρίζουν τα πιο πάνω, υπογεγραμμένων από εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
  3. Όνομα εξουσιοδοτημένου/ων μέλους/ων της εταιρείας που θα εκπροσωπήσει/ουν την εταιρεία στη συνάντηση συνοδευόμενα από αντίγραφο ταυτότητας, σχετικό πιστοποιητικό από το γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και τη σχετική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Μετά από τη συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους ανάδοχους, ο Δήμος Λεμεσού θα αξιολογήσει τις απόψεις τους και θα προβεί σε αναθεωρημένη διαμόρφωση της προτεινόμενης ανάπτυξης και στη συνέχεια θα προβεί σε σχετική δημόσια ενημέρωση για το Έργο και τις διαδικασίες ανάθεσης σε ανάδοχο με οργανωμένες συναντήσεις με τους δημότες. Τα σχόλια που θα προκύψουν από την συνάντηση με ενδιαφερόμενους ανάδοχους καθώς και από τη δημόσια ενημέρωση/διαβούλευση θα αξιολογηθούν και ο Δήμος Λεμεσού θα προβεί σε τελική διαμόρφωση της προτεινόμενης ανάπτυξης και σε ολοκλήρωση των εγγράφων των προσφορών με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη του τεμαχίου του Εναερίου.