Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

25-01-2019

ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ EΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μέχρι 3 άτομα)

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)2016), τον Πίνακα των προσοντούχων αιτητών, με σειρά προτεραιότητας, για τις ανάγκες του Δήμου για τα έργα που εμπίπτουν στην προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Εθνικά Ταμεία.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, πρόσωπο το οποίο υπέβαλε αίτηση δυνάμει του παρόντος άρθρου δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης του στον Πίνακα, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω του τηλεομοιότυπου 25884355, όχι αργότερο από τις 8 Φεβρουαρίου, 2019. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25884332)

Μετά την οριστικοποίηση της κατάταξης οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπα όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που ζητήθηκαν.

 

Α/Α

ΑΔΤ

ΜΟΡΙΑ

1.

895063

10

2.

1030637

9

3.

827193

8

4.

983230

8

5.

988970

8

6.

988497

7

7.

991857

7

8.

970615

6

9.

1049983

6

10.

875626

6

11.

642914

6

12.

833196

5