Ανάπλαση οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου - Συμφωνία διακοπής συμβολαίου και προκήρυξη νέων προσφορών από το Δήμο

29-08-2019

Ένα από τα βασικά έργα της στρατηγικής του Δήμου για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, είναι και η ανάπλαση της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση οδικού δικτύου μήκος 1800 περίπου μέτρων. Το Έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €5 εκ. και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανακατασκευή οδοστρώματος και πεζοδρομίων, διαμόρφωση παρόδιων χώρων στάθμευσης, δημιουργία διαδρομών για ποδηλατιστές και ΑμΕΑ,  υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας, φύτευση και νέο οδικό φωτισμό.

Μετά από εκτεταμένη Δημόσια Διαβούλευση, υπογράφηκε συμβόλαιο για την εκτέλεση του Έργου σύμβαση τον Αύγουστο του 2018 με την εταιρεία «FAP Construction Ltd», και οι σχετικές εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο του 2018. Λόγω διαφόρων προβλημάτων οι μέχρι σήμερα εργασίες δεν εκτελούνταν με τον προσδοκώμενο ρυθμό με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις οι οποίες έθεταν την όλη πορεία υλοποίησης του έργου σε κίνδυνο.

Ο Δήμος Λεμεσού σε μια προσπάθεια να επαναφέρει την ολοκλήρωση του έργου σε προοπτική υλοποίησης, προέβη στην σύναψη τροποποιητικής συμφωνίας με τον Εργολάβο η οποία προβλέπει την ολοκλήρωση από μέρους του των εργασιών στην περιοχή που αυτές εκτελούνται σήμερα και την απαλλαγή του από τη  εκτέλεση του υπόλοιπου έργου.

Μετά την επίτευξη της πιο πάνω συμφωνίας ο Δήμος Λεμεσού προγραμματίζει την άμεση προσφοροδότηση του υπόλοιπου Έργου με στόχο αυτό να ολοκληρωθεί το συντομότερο και παράλληλα να τύχει της αναμενόμενης συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.