Έργο Ανάπλασης της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου

21-11-2019

Σε σχέση με το Έργο Ανάπλασης της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η τροποποιητική συμφωνία την οποία είχε υπογράψει ο Δήμος Λεμεσού με τον Εργολάβο του Έργου προέβλεπε παράδοση συγκεκριμένου τμήματος του Έργου μέχρι τις 15/11/2019. Ο Εργολάβος με επιστολή του στις 16/11/2019  ενημέρωσε το Μηχανικό του Έργου ότι οι εργασίες στο υπό αναφορά τμήμα του έργου είχαν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και ζήτησε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμβολαίου, την προσωρινή παραλαβή του.

Ο Μηχανικός του Έργου σε συνεργασία με τον Εργοδότη και τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών και αφού ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς (Γενικό Ελεγκτή, Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης) όρισε συνάντηση για τεχνικό έλεγχο και προσωρινή παραλαβή του πιο πάνω τμήματος για τις 21/11/2019.

Η προσωρινή παραλαβή πραγματοποιήθηκε σήμερα και το τμήμα του Έργου παραλήφθηκε από τον Εργοδότη με παραμένουσες επουσιώδεις εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν/ολοκληρωθούν άμεσα. Ακολουθεί η αναγκαία διαδικασία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ώστε το τμήμα του Έργου να μπορέσει το συντομότερο να δοθεί με ασφάλεια στην κυκλοφορία.

Αναφορικά με τις εργασίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Έργου για τα οποία ο Δήμος είχε προκηρύξει νέα προσφορά, έχει ήδη σταλεί προκαταρτική ενημέρωση στον επιτυχόντα προσφοροδότη και η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών αναμένεται περί το τέλος του έτους.