Γεώργιος Π. Κατσουνωτός (1971 – 1973)

under contruction