Οικονομικό

Η Υπηρεσία ασχολείται με

  • Ετοιμασία μισθολογίου
  • Πληρωμές πιστωτών και άλλων εξόδων
  • Εισπράξεις ενοικίων διαφόρων χρεωστών και άλλων εσόδων
  • Ετοιμασία και πληρωμή Φ.Π.Α.
  • Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
  • Ετοιμασία καταστάσεων υλοποίησης προϋπολογισμού
  • Διεξαγωγή διαφόρων οικονομικών μελετών και κοστολογήσεων
  • Φόρο Θεάματος
  • Εξυπηρέτηση δημοτών κ.τ.λ.

Λογιστήριο

Τηλέφωνα επικοινωνίας
25-884500

Fax
25-358431

Email 
financedep@limassolmunicipal.com.cy


Ταμείο


Τηλέφωνα

25-88 45 09

25 88 45 10

25 88 45 16

25 88 45 15

Ώρες Ταμείου

Kαθημερινά 7.30π.μ – 3.00μ.μ
(Δευτέρα μέχρι Παρασκευή)