ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Oραμα

Η Δημοτική Μηχανή

Αναπτυξιακά έργα

Ο Δήμος Λεμεσού ως
Πολεοδομική Αρχή

Κυκλοφοριακά και
Οδικά έργα

Υγεία /Καθαριότητα/
Περιβάλλον

Κοινωνική Μέριμνα

Νεολαία και Αθλητισμός

Πολιτιστική Δράση

Δωρεές

Επιτροπές

Αναπτυξιακά έργα

Σχέδιο Πόλης

Μετά από επίπονες συστηματικές συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν εκτός από το Δήμαρχο Λεμεσού και την Πολεοδομία ,εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών ομάδων, συμπληρώθηκε το Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου Πόλης, το οποίο προδιαγράφει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Κάστρου.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Πόλης, τους στόχους του Πενταετούς Προγράμματος του Δήμου, καθώς και τις εισηγήσεις των ξένων εμπειρογνωμόνων για κυκλοφοριακά θέματα προχώρησε στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των πιο κατω.

Αναπτυξιακά έργα

Main Page

©2000 Cytop Net