ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Oραμα

Η Δημοτική Μηχανή

Αναπτυξιακά έργα

Ο Δήμος Λεμεσού ως
Πολεοδομική Αρχή

Κυκλοφοριακά και
Οδικά έργα

Υγεία /Καθαριότητα/
Περιβάλλον

Κοινωνική Μέριμνα

Νεολαία και Αθλητισμός

Πολιτιστική Δράση

Δωρεές

Επιτροπές

Η Δημοτική Μηχανή

Εκσυγχρονισμός της Δημοτικής Μηχανής

Μέσα στα πλαίσια της αναθάθμισης του εκσυγχρονισμού της δημοτικής μηχανής και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Λεμεσού, το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου)και το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας προχώρησε στην ετοιμασία ολοκληρωμένης μελέτης για αναδιάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια εφαρμογής της.Με βάση τα πιο πάνω και σε συνάρτηση με το πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Δήμου, καθώς και τη μελέτη Οργάνωσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ο Δήμος προχώρησε στην υλοποίηση των πιο κάτω:

  • Πρόσληψη 16 νέων υπαλλήλων με βάση τις διακηρυγμένες αρχές για αξιοκρατία
  • Οικονομικός προγραμματισμός για την ετοιμασία προυπολογισμού
  • Καθιέρωση εβδομαδιαίων συναντήσεων του Δημάρχου με τους Τμηματάρχες, όπως επίσης και τακτών συνεδριάσεων των Επιτροπών και της Διαχειριστικής Επιτροπής.
  • Νέα οργανωτική δομή η οποία σταδιακά άρχισε να υλοποιείται
  • Δημιουργία Τμήματος Δημοτικής Εξυπηρέτησης
  • Επαναδιατύπωση των Σχεδίων Υπηρεσίας για νέες προσλήψεις
  • Εισαγωγή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης

Βασικό τομέα επικέντρωσης των προσπαθειών του Δήμου αποτελεί η γενικότερη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων.

Η Δημοτική Μηχανή

Main Page

©2000 Cytop Net