logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου, στην δημόσια ακρόαση του Πολεοδομικού Συμβουλίου για το σχέδιο περιοχής κέντρου πόλης, την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012 στις 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο

Ο Δήμος Λεμεσού έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη της πόλης και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των πολεοδομικών και οικονομικών εργαλείων που του παρέχονται από την νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το φυσικό όσο και το δομημένο περιβάλλον διαμορφώνει και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ζωή του πολίτη.  Και επειδή το περιβάλλον εν πολλοίς ρυθμίζεται από τα σχέδια ανάπτυξης, ο Δήμος Λεμεσού επιδιώκει μέσω αυτών να πετύχει την εφαρμογή των προνοιών των σχεδίων περιοχής για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και για να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τις επόμενες γενιές.

Το κέντρο της Λεμεσού τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια δυναμική κυρίως λόγω της εγκαθίδρυσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου παράλληλα με την σταδιακή υλοποίηση των προηγούμενων σχεδίων περιοχής και την υλοποίηση των έργων, όπως η Ακτή Ολυμπίων και η Ακτή Εναερίου, η ανάπλαση του κέντρου της πόλης, η δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης και η προσέλκυση ιδιωτικών αναπτύξεων.

Ο Δήμος Λεμεσού επιδιώκει όπως καταστεί η πόλη κέντρο οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς να παύσει να είναι παράλληλα ελκυστικός τόπος διαμονής, αναψυχής και ποικίλης άλλης δραστηριότητας.  Είναι γι’ αυτό που σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αποφασίστηκε η επέκταση του σχεδίου περιοχής εντάσσοντας και άλλα τμήματα της πόλης τόσο ανατολικά όσο και κυρίως στην δυτική περιοχή, μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού.  Για την συγκεκριμένη περιοχή διεξάγεται μελέτη, τα πορίσματα της οποίας θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο Κοινό Συμβούλιο και στο Πολεοδομικό Συμβούλιο ούτως ώστε να ενταχθεί στις πρόνοιες του νέου Σχεδίου Περιοχής.

Στόχος του Δήμου Λεμεσού είναι η αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων του κέντρου με παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας.  Επιδιώκεται από το Δήμο Λεμεσού και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως η παροχή κινήτρων για ανέγερση πιο άνετων κατοικιών και διαμερισμάτων για τον πολίτη με παράλληλη δημιουργία προϋποθέσεων και κινήτρων για επαγγελματική δραστηριοποίηση των πολιτών της Λεμεσού και φυσικά την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Οι στόχοι του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω του Σχεδίου Περιοχής συνοψίζονται στα ακόλουθα:

α)  Η δημιουργία, συγκέντρωση και ιεράρχηση της εμπορικής δραστηριότητας για σκοπούς αποδοτικότερης οργάνωσης και ποιοτικής αναβάθμισης βασικών πόλων έλξης της πόλης.

β)  Η ενδυνάμωση της περιοχής ως διοικητικού κέντρου και κέντρου παροχής υπηρεσιών ολόκληρου του αστικού συγκροτήματος.

γ)  Η ενεργός και αποτελεσματική ανάπτυξη μέσω πολεοδομικών εργαλείων σε στρατηγικά σημεία της πόλης.

δ)  Η διατήρηση του πολυλειτουργικού και μικτού χαρακτήρα της περιοχής. 

Όλα τα ανωτέρω μπορούν να επιτευχθούν με την σωστή κατανομή των χρήσεων γης με πολιτική για βιοτεχνικές και βιομηχανικές αναπτύξεις, με πολιτική για ρύθμιση χρήσεων αναψυχής, ψυχαγωγίας, και πολιτιστικών διευκολύνσεων, με εφαργογή πολιτικών για δημόσιες πλατείες και ανοικτούς δημόσιους χώρους με την ιεράρχηση της κυκλοφορίας και τον καθορισμό ευέλικτων πολιτικών σε θέματα στάθμευσης και μεταφορών.   

Παράλληλα και εν μέσω όλης αυτής της δραστηριοποίησης γίνεται προσπάθεια για διαφύλαξη και προστασία του χαρακτήρα της πόλης για την περαιτέρω προστασία διατηρητέων οικοδομών και παλιών βιομηχανικών κτιρίων, προτείνονται πρόσθετα κίνητρα και πολεοδομικά εργαλεία για την αποκατάσταση και επανάχρηση τους.

Όλα τα πιο πάνω ο Δήμος Λεμεσού έχει ως στόχο να ταξινομήσει, οργανώσει και καταγράψει με την μορφή καθοδηγητικού εργαλείου για να επιτύχει τους στόχους που ανέφερα στην αρχή. Βασικό στοιχείο είναι η συνεργασία μεταξύ πόλης και δημοτών, μέρος της οποίας είναι και η δημόσια ακρόαση.  Γιατί η αναθεώρηση των σχεδίων ανάπτυξης είναι συνεχής, γιατί η πόλη αλλάζει ασταμάτητα και θα πρέπει τα πολεοδομικά εργαλεία και οι πολεοδομικοί κανονισμοί να επικαιροποιούνται και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της ζωής.

Είμαι σίγουρος ότι με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Περιοχής θα εξυπηρετηθεί περαιτέρω ο πολίτης αλλά παράλληλα θα ενισχυθεί η δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά.

 

 

 
epohi