Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»

 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες θεσπίστηκε για να στηρίξει τις δραστηριότητες και τις οργανώσεις που προωθούν την «ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά» δηλαδή τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

 

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος

  • Να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής πιο δημοκρατικής και με παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και εμπλουτισμένης μέσω αυτής, αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιδιότητας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Να αναπτύξει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και πολιτισμό
  • Να καλλιεργήσει στους Ευρωπαίους πολίτες το αίσθημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει
  • Να αναπτύξει την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, μέσα από τον σεβασμό και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, συμβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισμικό διάλογο

 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος

  • Η συνεύρεση ανθρώπων από διαφορετικές τοπικές κοινωνίες ανά την Ευρώπη ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να διδαχθούν από το παρελθόν και να οικοδομήσουν το μέλλον
  • Η προαγωγή της δράσης, του διαλόγου και του προβληματισμού αναφορικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τη δημοκρατία, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την κοινή ιστορία και πολιτισμό, μέσω της συνεργασίας στους κόλπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Να καταστεί η Ευρώπη πιο προσιτή στους πολίτες μέσω της προώθησης των αξιών και των επιτευγμάτων της, διαφυλάττοντας παράλληλα την ιστορική μνήμη των λαών της
  • Να ενθαρρυνθεί η διάδραση μεταξύ πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ανάδειξη τόσο της πολυμορφίας όσο και της ενότητας της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των πολιτών των κρατών που συναποτελούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση την 30η Απριλίου 2004 και των κρατών που έχουν προσχωρήσει στο μεταξύ.

v