Πρόγραμμα Gequal

Πρόγραμμα Ισότητας

Η Ε.Ε. έχει αναγνωρίσει σε διάφορες περιστάσεις τη σημασία επίτευξης ισορροπίας στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή για τις γυναίκες και τους άνδρες. Ωστόσο πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν. Ο κύριος στόχος του διετούς προγράμματος είναι η δημοσίευση ορισμένων θεμάτων σχετικά με την ισότητα των φύλων και την κοινωνικοποίηση των εξαρτώμενων ατόμων.
Οι κάτοικοι τεσσάρων διαφορετικών πόλεων είχαν την ευκαιρία να Το αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να μοιραστούν τις ιδέες και εμπειρίες τους σχετικά με το θέμα της ισότητας των φύλων και της κοινωνικοποίησης των εξαρτώμενων ατόμων. Αφού ένας από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος ήταν η επαύξηση των κοινωνικών ικανοτήτων των εξαρτώμενων ατόμων, όπως είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες και οι συνταξιούχοι, το πρόγραμμα βοήθησε στην προαγωγή της ανεκτικότητας μεταξύ των πολιτών της Ε.Ε. κάνοντάς τους πιο ανοικτόμυαλους και πονετικούς προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη, η αμοιβαία κατανόηση και η ανεκτικότητα προωθήθηκαν μέσω του προγράμματος αυτού.
Το θέμα της Ισότητας των Φύλων έχει συζητηθεί ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, αφού ένας μεγάλος αριθμός των ευρωπαϊκών νομοθετικών εγγράφων αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτά αποτελούνται κυρίως από διάφορες διατάξεις Συνθηκών και Κατευθυντήριες οδηγίες. Ακόμη, είχε συσταθεί ένας Ευρωπαϊκός Χάρτης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, ο οποίος εξέθετε τις προτεραιότητες για την περίοδο 2006-2010. Συνδυάζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και την ενσωμάτωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της Ε.Ε. (ένταξη της διάστασης του φύλου - «gender mainstreaming»). Ωστόσο διοργανώθηκαν ελάχιστα γεγονότα μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην Ευρώπη με στόχο την εύρεση αποτελεσματικών τρόπων εφαρμογής του Σχεδίου σε πρακτικό επίπεδο. Το έργο ήταν πρωτοποριακό, αφού ένας μεγάλος αριθμός ατόμων (πάνω από 500), ερχόμενα από τέσσερις διαφορετικές πόλεις της Ε.Ε., έλαβαν μέρος στα γεγονότα και μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο συνεργασίας μακράς διάρκειας στις τοπικές τους κοινότητες.

Επίδραση του έργου

Το κυριότερο αποτέλεσμα του έργου ήταν η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου ζωής των γυναικών μέσω της κοινωνικοποίησης των εξαρτημένων ατόμων. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μία τριπλή πρόκληση: τη συνεχή μείωση του ενεργού πληθυσμού, το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και τον αυξανόμενο πληθυσμό μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων. Οι καλύτερες ισορροπίες στην επαγγελματική ζωή αποτελούν μέρος της λύσης απέναντι στη φθίνουσα δημογραφική τάση, προσφέροντας πιο προσιτές υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά και παρέχοντας υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων και των ατόμων με διάφορες αναπηρίες. Θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών και το προσωπικό να αναπτύξει τις ικανότητες του και να αξιολογούνται καλύτερα. Τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν ευρύτατη εφαρμογή, καθώς πολλές από τις στοχευόμενες ομάδες έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα: γυναίκες, παιδιά με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι πολίτες.
Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ήδη παρείχε η Ε.Ε. όσον αφορά τρόπους για ενίσχυση της ισότητας των φύλων στις τοπικές κοινότητες, η κοινοπραξία των συνεταίρων είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία αυτή στην πράξη, να συγκρίνει τις καλύτερες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τις συνδυάσει με σκοπό να δημιουργήσει έναν οδηγό χρήσεως στη μορφή μικρού βιβλίου. Ακόμη ένας στόχος του έργου αυτού ήταν να προωθήσει την ανεκτικότητα, την αμοιβαία κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων από τις συμμετέχοντες πόλεις, ειδικότερα για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων όπως παιδιά με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, κτλ.