Γραφείο Συνοικιακών Συμβουλίων

Οδός Χατζηλοϊζή Μιχαηλίδη αρ. 9

Τηλ. 25 341 983

Αρ. φαξ. 25 341 966

E-mail: epea@limassolmunicipal.com.cy